24/08/20

אישור הדו"חות הכספיים לשנת 2019, של תאגיד המל"ג

בישיבתה ביום 24.8.2020 דנה ות"ת בדו"חות הכספיים של תאגיד המועצה להשכלה גבוהה לשנת 2019 והיא מחליטה לאשר את הדוחות הכספיים כפי שהוצגו במסמך מס' 4758.