14/08/19

אישור הדוחות הכספיים של מינהל המועצה להשכלה גבוהה לשנת 2018

ות"ת מחליטה לאשר את הדו"חות הכספיים של מינהל התאגיד כפי שהוצגו בפניה במסמך 4572