17/09/14

אישור הדוחות הכספיים של מינהל תאגיד המועצה להשכלה גבוהה

ות"ת מחליטה לאשר את הדו"חות הכספיים של תאגיד המועצה להשכלה גבוהה ליום 31.12.2013 כפי שהוצגו בפניה במסמך מס' 3639.