15/08/18

אישור הדוחות הכספיים של מינהל תאגיד המועצה להשכלה גבוהה לשנת 2017

בישיבתה ביום 15.8.18 דנה ות"ת בדוחות הכספיים של תאגיד המל"ג לשנת 2017 והיא מחליטה לאשר את הדוחות הכספיים כמופיע במסמך 4346.