20/06/17

אישור ההצעות הזוכות עבור פעילות ייחודית לשיפור וקידום איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017),  בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג בישיבותיהן ביום 4.11.2015 ו-10.11.2015 בהתאמה, בדבר זכיה בפרויקטים על בסיס תחרותי לתגמול עבור פעילות מיוחדת בנושא שיפור איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה, החליטה המועצה להשכלה גבוהה כדלקמן:

  1. להודות לחברי הוועדה בראשותה של פרופ' שפרה שגיא, על עבודתם והמלצותיהם לבחירת ההצעות הזוכות בפרויקט.
  2. לקבל את המלצות ועדת השיפוט, בדבר זכייתן של המכללה האקדמית אחוה והמכללה האקדמית תל אביב יפו, עבור ההצעות שהגישו לפעילות ייחודית לשיפור וקידום איכות ההוראה, וזאת בהתבסס על המלצת הוועדה ונימוקיה כדלקמן:

א.         הצעתה של המכללה האקדמית אחוה: בניית מתחם פדגוגיה חדשנית וטכנולוגיות מתקדמות, ושילוב ממצאי חקר המוח (נוירופדגוגיה).

הוועדה מצאה כי מדובר ברעיון מעניין וחדשני המבוסס על רציונל ברור ומובנה, שיוביל לקידום ושיפור איכות ההוראה והלמידה, ומעודדת את המוסד להנגישו גם למוסדות אחרים להשכלה גבוהה. הועדה ממליצה לממן רק את החלק הראשון של ההצעה, העוסק בבניית מתחם פדגוגיה חדשנית וטכנולוגיות מתקדמות.  סה"כ המימון להצעה: 178,065 ₪.

ב.          הצעתה של המכללה האקדמית תל אביב-יפו: הקמת מעבדה לימודית-יישומית בתחומי ניהול משאבי אנוש, ייעוץ ופיתוח ארגוני, פסיכולוגיה ומינהל עסקים.

הוועדה מצאה כי מדובר ברעיון מעניין וייחודי, שיש לו בסיס קיים במוסד והוא בעל פוטנציאל להפצה והשפעה רחבה על ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה. יחד עם זאת, הוועדה מעוניינת להדגיש כי היא מוצאת חשיבות רבה בכך שהמשחק הלימודי שיפותח אכן יופץ ויונגש למוסדות אחרים, וכי ראוי כי לפחות 70% מזמן השימוש במעבדה יוקדש לסטודנטים ואנשי סגל מהמוסד וממוסדות אחרים להשכלה גבוהה. המלצת הוועדה היא, כי מחקר הערכה של התוכנית יתייחס לסוגית הנגשת המשחק הלימודי שיפותח לשימוש מוסדות אחרים להשכלה גבוהה. כמו כן, כספי המימון לא ישמשו לרכישת טאבלטים לסטודנטים. סה"כ המימון להצעה: 126,037 ₪.