26/04/17

אישור ההצעות הזוכות עבור פעילות ייחודית לשיפור וקידום איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה – המלצת ועדת השיפוט

בישיבתה ביום 26.4.17 דנה ות"ת בהמלצות ועדת השיפוט לבחירת הצעות לפעילות ייחודית לשיפור וקידום איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה – רובד שלישי: השתתפות על בסיס תחרותי למכללות המתוקצבות על ידי ות"ת.

ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג כדלקמן:

  1. להודות לחברי הוועדה בראשותה של פרופ' שפרה שגיא, על עבודתם והמלצותיהם למוסדות שהגישו את ההצעות הזוכות.
  2. לקבל את המלצות ועדת השיפוט, בדבר הענקת השתתפות למכללה האקדמית אחוה והמכללה האקדמית תל אביב יפו, עבור ההצעות שהגישו לפעילות ייחודית לשיפור וקידום איכות ההוראה והלמידה במוסדם, וזאת בהתבסס על המלצת הוועדה ונימוקיה כדלקמן:
    • א. הצעתה של המכללה האקדמית אחוה: בניית מתחם פדגוגיה חדשנית וטכנולוגיות מתקדמות, ושילוב ממצאי חקר המוח (נוירופדגוגיה).

הוועדה מצאה כי מדובר ברעיון מעניין וחדשני המבוסס על רציונאל ברור ומובנה, שיוביל לקידום ושיפור איכות ההוראה והלמידה, ומעודדת את המוסד להנגישו גם למוסדות אחרים להשכלה גבוהה. הועדה ממליצה לממן רק את החלק הראשון של ההצעה, העוסק בבניית מתחם פדגוגיה חדשנית וטכנולוגיות מתקדמות.

סה"כ המימון להצעה: 178,065 ₪

  • ב. הצעתה של המכללה האקדמית תל אביב-יפו: הקמת מעבדה לימודית-יישומית בתחומי ניהול משאבי אנוש, ייעוץ ופיתוח ארגוני, פסיכולוגיה ומנהל עסקים.

הוועדה מצאה כי מדובר ברעיון מעניין וייחודי, שיש לו בסיס קיים במוסד והוא בעל פוטנציאל להפצה והשפעה רחבה על ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה. יחד עם זאת, הוועדה מעוניינת להדגיש כי היא מוצאת חשיבות רבה בכך שהמשחק הלימודי שיפותח אכן יופץ ויונגש למוסדות אחרים, וכי ראוי כי לפחות 70% מזמן השימוש במעבדה יוקדש לסטודנטים ואנשי סגל מהמוסד וממוסדות אחרים להשכלה גבוהה. המלצת הוועדה היא, כי מחקר הערכה של התכנית יתייחס לסוגית הנגשת המשחק הלימודי שיפותח לשימוש מוסדות אחרים להשכלה גבוהה. כמו כן, כספי המימון לא ישמשו לרכישת טאבלטים לסטודנטים.

סה"כ המימון להצעה: 126,037 ₪.

  1. ות"ת סבורה כי בנוסף לשתי ההצעות שהומלצו לזכייה על ידי ועדת השיפוט, יתכן כי קיימות הצעות נוספות ראויות לכך. זאת ועוד, לאור העובדה כי התקציב שהועמד לצורך מימון ההצעות הזוכות, לא נוצל במלואו, מבקשת ות"ת מוועדת השיפוט לשקול שוב את המלצותיה תוך בחינת כל ההצעות שהוגשו אליה.