23/07/13

אישור הוספת מוקד באנגלית לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך לשוני (ערבית-עברית) של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרת על בדיקתה ועל חוות הדעת שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה להוסיף מוקד באנגלית לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך לשוני (ערבית-עברית).
  3. בהתאם לאמור בסעיף 2 לעיל, שם התוכנית יהיה מעתה "חינוך לשוני (ערבית-עברית-אנגלית)".