30/03/16

אישור החלטה בנושא תשתיות וציוד מחקרי

במסגרת הדיונים לקראת גיבוש תכנית החומש הבאה לשנים תשע"ז- תשפ"א קיימה ות"ת דיון לגיבוש מדיניות עקרונית בנושא ציוד ותשתיות מחקר, לרבות הצרכים העולים מהמערכת ואפשרויות לקידומם. בהמשך לכך מחליטה ות"ת כדלהלן:

  1. להודות לוועדה המייעצת לות"ת בראשות פרופ' דוד הורן, בנושא תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה על עבודתה בנושא התשתיות המרכזיות וההמלצות הנוספות.
  2. נושא ההשקעה בתשתיות וציוד מחקר מסתמן כצורך רחב כלל מערכתי לקראת החומש הקרוב.
  3. ות"ת רואה שלוש קבוצות עיקריות של צרכים נבדלים (להוציא נושא הציוד המחקרי האישי שידון בנפרד):
    א. תשתית מערכתית לאומית- תשתית גדולה בקנה מידה לאומי הן מבחינת חשיבות והן מבחינת עלויות, שתאפשר קידום מערכתי של המחקר בתחומים הרלוונטיים ברמה בין-לאומית.
    ב. תשתיות לאומיות- תשתיות מחקר אשר אותרו כלאומיות במסגרת "מפת הדרכים" בעבודת הועדה המייעצת לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה. תשתיות אלה משרתות מספר גדול של חוקרים מתחום מסוים, משמעותיות לקידום המחקר בתחום ויקרות מכדי שיוקמו במוסד אחד.
    ג. תשתיות וציוד מוסדיים – ציוד ותשתיות מחקר אשר מוקד השימוש והצורך בהם הוא מוסדי. ציוד ותשתיות אלה למעשה מתחלקות לשתי מדרגות בהתאם לסדרי גודל של העלויות והיקף השימוש הצפוי בהם.
  4. מאחר שכל סוג של תשתית/ציוד דורש מענה ייעודי, ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי במל"ג/ות"ת להביא בפניה הצעות לתכניות קונקרטיות לכל קבוצה .

הצוות המקצועי ימשיך בדיונים בנושא במסגרת גיבוש ההצעה לתכנית הרב-שנתית לפי עקרונות אלו, ויביא כל תכנית בנפרד לאישור ות"ת.