10/07/19

אישור המלצות הוועדה בנושא תשתית יסודית במדעי החיים

בישיבתה מיום 10.7.2019 דנה ות"ת בהמלצת וועדת השיפוט בראשות פרופ' אהרן צ'חנובר, בנוגע להקמת תשתית בסיסית למדעי החיים – תשתית מרכזית למניפולציה גנטית בעכברים טרנסגניים והחליטה כלהלן:

1. ות"ת מאמצת את המלצת ועדת השיפוט לפיה בבחינת שקלול מלא של הקריטריונים המפורטים בקול הקורא, עולה כי ההצעה של האוניברסיטה העברית להקמת מרכז לאומי לתשתית בסיסית למדעי החיים למניפולציה גנטית לעכברים טרנסגניים עדיפה על פני ההצעה של אוניברסיטת תל אביב וזאת מהנימוקים הבאים:
1) עלות השירותים שהאוניברסיטה העברית מציעה לחוקר עדיפה על פני אוניברסיטת תל אביב.
2) מנהל היחידה שצפוי להוביל את המרכז באוניברסיטה העברית הוא בעל מומחיות בביצוע פרוצדורות מסוג ES cell transfection, ES cell aggregation, microinjection, and CRISPR technology אשר הינן בעלות חשיבות רבה יותר בהצלחת המרכז, בעוד שמנהלת המרכז באוניברסיטת תל אביב חסרה ניסיון בפרוצדורות מרכזיות אלה. באשר להתמחות החסרה של האוניברסיטה העברית בתחום הקפאת עוברים והפריות, מקבלת ות"ת את המלצת הועדה כי היא כמשנית בחשיבותה בהשוואה לניסיון האוניברסיטה העברית בפרוצדורות שלעיל.

2. תנאי להקמת והפעלת המרכז ע"י האוניברסיטה העברית הינו בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:
1) כל חריגה בעלות הפרויקט מעבר ל-12 מיליון ₪ תמומן על-ידי האוניברסיטה.
2) המרכז יפעל למשך 5 שנים לפחות מיום תחילת הפעילות המלאה של התשתית, ויאפשר גישה מלאה לחוקרים. בתום התקופה תיבדק איכות הפרויקט והאוניברסיטה תידרש להציג מודל הפעלה יציב שיאפשר את המשך הפרויקט על פני זמן.
3) האוניברסיטה תשמור על תעריפים לחוקר עבור השירותים שהמרכז יספק כפי שהוגשו בהצעה לות"ת, זאת גם במידה ונפח העבודה יגדל לכל אורך תקופת ההפעלה של חמש שנים.
4) האוניברסיטה הזוכה תמנה ועדה בין מוסדית אשר תבחן את כלל הבקשות לקבלת שירות המוגשות למרכז ותקבע את סדרי העדיפויות לטיפול בבקשות. תפקיד הוועדה הוא להיות גוף בלתי תלוי אשר יבחן את כלל הבקשות באופן שיוויוני וניטרלי.
5) האוניברסיטה לא תדרוש פרסום או קניין רוחני על תוצרי המחקר של החוקרים.

3. וועדת השיפוט תסייר במרכז סמוך להפעלתו המלאה ותבצע בקרה מדעית על מנת לבחון יישום בפועל של השירותים המפורטים בהצעה. במידה ותמצא חריגה כלשהי בפרויקט ועדת השיפוט תוכל להעביר המלצה לות"ת לגבי אופן הפעולה הסביר ביותר בכדי להתמודד עם החריגה בפרויקט.