21/10/20

אישור הסכם עם משרד החינוך להסדרת העברת התקציב הנדרש להעברת האחריות התכנונית והתקציבית של פעילות המכללה האקדמית לחינוך אוהלו, ממשרד החינוך לות"ת, במסגרת המיזוג עם המכללה האקדמית תל-חי

בהמשך לתנאי מס' 1 שנקבע בהחלטת ות"ת (תש"פ/117) מיום 8.7.20 בנושא מיזוג המכללה האקדמית לחינוך אוהלו והמכללה האקדמית תל חי, מחליטה ות"ת לאשר את ההסכם עם משרד החינוך להסדרת העברת התקציב הנדרש להעברת האחריות התכנונית והתקציבית של פעילות המכללה האקדמית לחינוך אוהלו ממשרד החינוך לות"ת. ההסכם מצורף כנספח א' להחלטה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

נספח להחלטה