22/02/17

אישור הקמת מבנה למדעי הטבע ומבנה למדעי החברה באוניברסיטת אריאל

בישיבתה ביום 22.2.17 בחנה ות"ת את בקשת אריאל להקמת מבנים למדעי החברה ומדעי הטבע ומחליטה לאשר את בקשת המוסד להקמת שלב א' בו יוקם במלואו מבנה מדעי הטבע, ולאשר עקרונית את שלב ב' במסגרתו יוקם מבנה מדעי החברה, בהתאם לסעיפים הבאים:

 1. אישור שלב א' לבנייה מלאה עבור מבנה כיתות ומעבדות בתחום מדעי הטבע, ואישור עקרוני עבור מבנה כיתות בתחום מדעי החברה זאת בהתאם לפירוט להלן:

1.1 מבנה כיתות ומעבדות בתחום מדעי הטבע בשטח ברוטו של 5,100 מ"ר כמפורט:

 • כיתות, אודיטוריום וחדרי סמינר : 350 מ"ר
 • מעבדות הוראה ומחקר: 1,880 מ"ר
 • משרדים וחדרי סגל : 530 מ"ר
 • שירותי רווחה: 330 מ"ר
 • שטח לא מנוצל (קירות, מעברים וכדומה): 2,010 מ"ר

1.2 מבנה כיתות בתחום מדעי החברה בשטח ברוטו של 4,610 מ"ר כמפורט:

 • כיתות, אודיטוריום וחדרי סמינר : 2,375 מ"ר
 • משרדים וחדרי סגל : 90 מ"ר
 • שירותי רווחה: 125 מ"ר
 • שטח לא מנוצל (קירות, מעברים וכדומה): 2,590 מ"ר
 1. עלות שלב א', בו יוקם מבנה מדעי הטבע, הוא כ- 48 מיליון ₪, שתמומן במלואה באמצעות כספים ממשלתיים, תרומה מיועדת וכספי המוסד.
 2. ות"ת מסמיכה את הצוות המקצועי, לאשר את מבנה מדעי החברה אם ואוניברסיטת אריאל תגיש מקורות מימון מלאים לפרויקט, בכפוף לכך שאומדני עלות הפרויקט והשטחים כפי שהוצגו יישארו ללא שינוי.
 3. אריאל מתחייבת לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת המבנים, עלות של כ-970 אלף ₪ עבור מבנה למדעי הטבע ועלות שוטפת של כ-860 אלף ₪ למבנה מדעי החברה. בהתאם לכך סך ההוצאה השוטפת עבור הפרויקטים הינה 1,830 אלש"ח, שתמומן מתקציבה השוטף של האוניברסיטה ותוך שמירה על איזון תקציבי.
 4. לאוניברסיטה נשמרת הזכות להגיש מבנים אלו להפעלה השנייה של התכנית התחרותית לחומש זה.
 5. העברת תקציב הפיתוח לאוניברסיטה, בכפוף לכך שאין מניעה חוקית לבנייה על הקרקע ובפרט בהתייחס לשטחי יהודה ושומרון, ובכפוף להמצאת כל האישורים המתאימים על ידי האוניברסיטה.