12/11/13

אישור הרכבים של ועדות להערכת הלימודים לחרדים בתחומים: עבודה סוציאלית וניהול/מינהל עסקים

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה לאשר את ההרכב של ועדות להערכת איכות הלימודים לחרדים, כלהלן:

א.         ועדה להערכת איכות בעבודה סוציאלית (תעריך את התוכניות שמקיימות אוניברסיטת חיפה במבח"ר ואוניברסיטת בר-אילן במכללה החרדית בירושלים):

  • פרופ' גייל אוסלנדר (אמריטוס) – בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית – יו"ר הוועדה
  • פרופ' ריקי סויה – בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב
  • פרופ' ג'ולי צוויקל – המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  • פרופ' שולה רמון – הפקולטה לבריאות, עבודה סוציאלית וחינוך, אוניברסיטת אוקספורד, בריטניה

ב.         ועדה להערכת איכות בניהול/מינהל עסקים (תעריך את התוכניות שמקיימים ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה במבח"ר ובלוסטיג והקריה האקדמית קריית אונו):

  • פרופ' שמעון בנינגה – הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב – יו"ר הוועדה
  • ד"ר שלומית זוטא – ביה"ס לניהול וכלכלה, המכללה האקדמית תל אביב – יפו
  • פרופ' יצחק פריד – הפקולטה לניהול, אוניברסיטת סירקיוס ניו-יורק, ארה"ב
  • פרופ' יונתן קורנבלוט – בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית

הגב' אלכס בוסלוביץ-ביליק תרכז את עבודת הוועדות.