07/11/17

אישור הרכב הוועדה הבינלאומית לבדיקת לימודי אנגלית למטרות אקדמיות

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) אימצה המועצה להשכלה הגבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות,  והחליטה כלהלן:

המועצה להשכלה גבוהה מאשרת את הרכב הוועדה הבינלאומית לבדיקת לימודי אנגלית למטרות אקדמיות, כלהלן:

  • dr. Alex Housen – second language acquisition, (second) language teaching, bilingualism and bilingual education, and English linguistics, Vrije University Brussel, Belgium
  • dr. E.A. Anne Bannink – discourse studies, second/foreign language acquisition, anthropology of education and intercultural communication, University of Amsterdam, Netherlands
  • dr. M.H. Verspoor – Chair of the English Department and teaches courses in Applied Linguistics and English Language and Culture, University of Groningen, Netherlands
  • Karen M. Lauridsen – Learning in work lifeHigher education – pedagogy and didactics, International education, multilingualism; multilingual learning space. Learning and learning styles in education and business, Learning and learning styles in education and business, Aarhus BSS University, Denmark
  • Professor Betty Leask – Pro Vice-Chancellor teaching, learning and internationalization in higher education, La Trobe University, Melbourne Australia
  • Professor Barry O'Sullivan – Issues related to performance testing, Test validation, Test-data management, Analysis and scaling and calibration, British Council
  • Dr. Claudia Finkbeiner – Teaching & Learning Foreign Language and Intercultural Communication, University of Kassel, Germany

גב' דניאלה סנדלר תרכז את עבודת הוועדה.