14/08/18

אישור הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הפיסיקה

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה לאשר את הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום בפיסיקה.  ההרכב שאושר כלהלן:

  • Steven Kahn – Department of Physics, Stanford University, USA. (Astrophysics and Cosmology) Committee Chair
  • Curtin Callan – Department of Physics, Princeton University, USA. (Quantum, Particle Physics and Biophysics)
  • Laura Greene – Chief Scientist at the National High Magnetic Field Laboratory, Florida State University, USA. (Condensed Matter)
  • Michal Lipson – School of Engineering and Applied Science, Columbia University, USA. (Optics)
  • Angus MacKinnon (Emeritus) – Department of Physics, Imperial College London, UK. (Computational Physics)
  • Yael Shadmi – Physics Department, Technion, Israel. (Theoretical Particle Physics)

גב' מריה לוינסון-אור תרכז את עבודת הוועדה.