10/02/15

אישור הרכב הוועדה המלווה למתן הסמכה קבועה למכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המזון – הוספת חבר ועדה

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואה, חקלאות ושלוחות מחו"ל , והחליטה לאשר את הרכב הוועדה המלווה  כלהלן:

  • פרופ' סם שגיא – המכון לביוכימיה מדעי המזון והתזונה, האוניברסיטה העברית בירושלים – יו"ר
  • מר זאב פייקובסקי – מדען ראשי קבוצת תנובה
  • פרופ' נחמן (נמי) פסטר – מכון וולקני
  • גב' מעין גורמס-כהן – מרכזת הוועדה