04/03/14

אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשתה של אמונה-אפרתה המכללה לאמנות ולחינוך לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) בזכרון וחינוך בגישה רב-תחומית

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשתה של אמונה-אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך, לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) בזכרון וחינוך בגישה רב-תחומית.  הרכב הוועדה כלהלן:

  • פרופ' יחיעם ויץ – החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה – יו"ר
  • פרופ' אלי צור – החוג להיסטוריה, סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
  • פרופ' חנה יבלונקה – המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון
  • גב' אפרת שגיא – מרכזת הוועדה