10/11/15

אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשתה של מכללת תלפיות לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בלקויות למידה

בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו (10.11.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשתה של מכללת תלפיות לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בלקויות למידה כלהלן:

  • פרופ' מיכל שני – הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה – יו"ר
  • ד"ר גלעדה אבישר, המכללה האקדמית בית ברל
  • ד"ר טלי היימן, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה – האוניברסיטה הפתוחה
  • גב' אפרת שגיא – מרכזת הוועדה