23/06/20

אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשתה של סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות לקבל הסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך מתמטי לביה"ס היסודי

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה            התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להקים ועדה לבדיקת בקשתה של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לקבל

הסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך מתמטי לביה"ס היסודי.

  1. לאשר את הרכב הוועדה להלן:
  • פרופ' דוד בן חיים – חינוך מתמטי – המכללה האקדמית לחינוך שאנן – יו"ר
  • פרופ' מייקל פריד – הוראת הטכנולוגיה והמדעים, אוניברסיטת בן גוריון
  • פרופ' בוריס קויצ'ו – הוראת המדעים, מכון ויצמן למדע