01/07/14

אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון בעבודה סוציאלית

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל , והחליטה כלהלן:

  1. להקים ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
  2. דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בוועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי ות"ת הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
  3. לאשר את הרכב הוועדה, כלהלן:
  • פרופ' צבי איזקוביץ – בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה – יו"ר
  • פרופ' רחל דקל – בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן
  • פרופ' אשר בן אריה – בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית
  • גב' שרון הרדון – מרכזת הוועדה