18/02/20

אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לישראל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בטכנולוגיות למידה דיגיטלית

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מישיבתה מיום 18.2.2020 בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להקים ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לישראל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בטכנולוגיות למידה דיגיטלית
  2. לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
  • פרופ' דוד מיודוסר – בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב
  • פרופ' אינה בלאו – המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
  • ד"ר חגית מישר טל – התוכנית לטכנולוגיות בלמידה, המכון הטכנולוגי חולון