08/04/14

אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני ללא תזה בניהול נדל"ן

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להקים ועדה לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני ללא תזה בניהול נדל"ן.
  2. הרכב הוועדה המאושר כלהלן:
  • פרופ' דניאל צ'מנסקי – הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון – יו"ר
  • פרופ' דני פלזנשטיין – המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית
  • ד"ר דני בן שחר – הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון
  • גב' מוניקה שמילוביץ-אופנר – רכזת הוועדה

3. דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בטרם קבלת חוות דעת רלוונטיות מאגפי ות"ת.