23/07/13

אישור הרכב הוועדה לבדיקת מסלול למצטיינים בתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Teach.)

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  • להקים ועדה לבדיקת מסלול למצטיינים בתוכנית הלימודים לתואר שני (Teach).
  • להלן הרכב הוועדה:
  • פרופ' מרים בן פרץ – החוג לחינוך אוניברסיטת חיפה – יו"ר
  • ד"ר יהושע מטיאש – מנהל המח' ללימודי הוראה ופיתוח מקצועי של עובדי חינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים
  • פרופ' שלמה בק – מכללת קיי
  • פרופ' מרדכי מרון – בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב
  • ד"ר רמה קלוויר- מרכזת ארצית של תוכנית המצוינים להוראה במשה"ח
  • גב' שרי אנגלנדר- מרכזת הוועדה