16/09/14

אישור הרכב הוועדה לבדיקת תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בהפרעות בתקשורת של הקריה האקדמית אונו והארכת הסמכה (טכנית, עד 1.12.14) לקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.A.) בהפרעות בתקשורת

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  והחליטה כלהלן:

  1. להאריך את ההסמכה (טכנית, עד 1.12.2014) של הקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.A.)

בהפרעות בתקשורת, ובלבד שבאותו מועד יש למוסד הכרה.*

  1. לאשר את הוועדה בהרכב הבא:
  • פרופ' שמעון ספיר, החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת חיפה – יו"ר
  • פרופ' דורית רביד, החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת תל-אביב
  • ד"ר שרה מלכסון, החוג להפרעות בתקשורת, המכללה האקדמית הדסה ירושלים

*  למוסד הכרה זמנית מוגבלת עד לתאריך 1.12.2014.  תהליך ההכרה נמצא בבדיקת האגפים השונים   בות"ת מל"ג, ולכן ההסמכה הטכנית כפופה לתוקף ההכרה הזמנית במוסד.