14/07/09

הרכב הוועדה לבחינת לימודי תואר ראשון במסגרת בי"ס תיכון (הרכב הוועדה הונח על שולחן חברי המל"ג ולכן לגביו נדרשה הצבעה) – החלטת המועצה מישיבה מס' (474) 39 מיום 14.7.09

להלן הרכב הוועדה שאושר:

ד"ר ציפי ליבמן- מכללת סמינר הקיבוצים, חברת המועצה להשכלה גבוהה – יו"ר

פרופ' תמר לוין- ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מרדכי מירון- מכללת לוינסקי לחינוך

גב' לאה רוזנברג- מנהלת המנהל הפדגוגי, משרד החינוך

גב' מרב אברהמי- מרכזת הוועדה