18/06/19

אישור הרכב הוועדה לבחירת הצעות במסגרת התוכנית ל"למידה משלבת התנסות"

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) ובהמשך להחלטת מל"ג מישיבתה ביום 11.4.2019 ולהחלטות ות"ת מישיבותיה ביום 13.3.19 וביום 3.4.2019, בהן אושר מיזם משותף עם עמותת אלומה של תוכנית תמיכה לעידוד "למידה משלבת התנסות" במסגרת התואר הראשון במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת (מצורף כנספח 2), החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את הרכב הוועדה לבחירת הצעות במסגרת התוכנית ל"למידה משלבת התנסות".
להלן הרכב הוועדה :
• פרופ' יוסי שיין, אוניברסיטת תל-אביב, חבר ות"ת, יו"ר הוועדה
• פרופ' חנה דודיוק, המחלקה להנדסת פולימרים ופלסטיקה, שנקר, חברת מל"ג
• ד"ר יוסי מערבי, בית ספר אדלסון ליזמות, המרכז הבינתחומי הרצליה
• מר אלי בוך, מנהל פילנתרופיה, קרן אדמונד דה-רוטשילד
• גב' יפעת סלע, מנכ"לית עמותת אלומה
• גב' מעיין חג'אג', ראש אגף מדיניות, התאחדות הסטודנטים