12/11/13

אישור הרכב הוועדה להערכת איכות ברפואה

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה לאשר את הרכב ועדת הערכת האיכות בהנדסת חומרים,  כלהלן:

  • Enrique J. Lavernia – College of Engineering, University of California, Davis, California, USA:  Committee Chair
  • David N. Seidman – Materials Science and Engineering, Northwestern University, Illinois USA
  • Reiner Kirchheim – institute für Materialphysik, Gottingen University, Germany
  • Ronald  Gibala – Materials Science and Engineering, University of Michigan, Michigan, USA
  • Doron Aurbach – Department of Chemistry, Bar-Ilan University, Israel

גב' דניאלה סנדלר תרכז את עבודת הוועדה.