12/11/13

אישור הרכב הוועדה להערכת איכות בשפה וספרות ערבית

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה לאשר את הרכב ועדת הערכת האיכות בשפה וספרות ערבית,  כלהלן:

  • David Wasserstein – Department of History, Vanderbilt University – Tennessee, USA.  Committee Chair
  •  Li Guo – Department of Classics and Program of Arabic Language and Culture, University of Notre Dame – Indiana, USA
  • Beatrice Gruendler – Near Eastern Languages & Civilizations, Yale University – Connecticut, USA
  • Otto Jastrow –  Estonian Institute of Humanities, Tallinn University – Estonia
  • Joseph Sadan – Professor Emeritus  Department of Arabic Language and Literature,  Tel Aviv University – Israel

גב' דניאלה סנדלר תרכז את עבודת הוועדה.