07/11/17

אישור הרכב הוועדה להערכת איכות של תוכניות הלימודים בהוראת השפה והספרות הערבית במכללות האקדמיות לחינוך

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) אימצה המועצה להשכלה הגבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

המועצה להשכלה גבוהה מאשרת את הרכב הוועדה להערכת איכות בתחום הוראת שפה וספרות ערבית במכללות האקדמיות לחינוך, כלהלן:

  • פרופ' אבראהים טאהא, החוג לשפה וספרות ערבית, אוניברסיטת חיפה, יו"ר
  • פרופ' מנחם מילסון (אמריטוס) האוניברסיטה העברית
  • פרופ' חסיב שחאדה (אמריטוס), המחלקה לתרבויות עולם, אוניברסיטת הלסינקי, פינלנד
  • פרופ' מחמוד ע'נאים – החוג ללימודי הערבית והאסלאם, אוניברסיטת תל-אביב
  • פרופ' אלה לנדאו-טסרון (אמריטוס) האוניברסיטה העברית
  • ד"ר אלון פרגמן, המחלקה ללימודי מזרח תיכון, אוניברסיטת בן-גוריון
  • ד"ר שלמה אלון – משרד החינוך, מפמ"ר לימודי ערבית לשעבר

הגב' תמר מעגן-אפרתי תרכז את עבודת הוועדה.