16/11/21

אישור הרכב הוועדה להערכת איכות תחום אדריכלות

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן:

בהתאם לתוכנית הרב שנתית להערכת תחומי לימוד שאושרה בוועדת משנה להבטחת איכות ובמל"ג, במהלך שנה"ל תשפ"ב ייבדקו, בין היתר, תוכניות הלימודים בתחום האדריכלות.

המל"ג מאשרת את  ההרכב של ועדת הערכה בינלאומית בתחום זה, כלהלן:

University of Technology, Austria. Committee Chair

  • Tal Alon-Mozes - Faculty of Architecture and Town Planning, Technion, Israel.
  • Per Olaf Fjeld – Oslo School of Architecture and Design, Norway.
  • David Leatherbarrow - Chair of the Grad­u­ate Group in Ar­chi­tec­ture at the Uni­ver­sity of Penn­syl­va­nia School of De­sign, Philadel­phia, USA.
  • Sarah M. Whiting – Dean of the Graduate School of Design, Harvard University, USA