16/11/21

אישור הרכב הוועדה להערכת איכות תחום תקשורת

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן:

בהתאם לתוכנית הרב שנתית להערכת תחומי לימוד שאושרה בוועדת משנה להבטחת איכות ובמל"ג, במהלך שנה"ל תשפ"ב ייבדקו, בין היתר, תוכניות הלימודים בתחום התקשורת.

המל"ג מאשרת את  ההרכב של ועדת הערכה בינלאומית בתחום זה, כלהלן:

  • Patricia Moy – Department of Communication, University of Washington, USA.

Committee Chair

  • Mark Deuze – Journalism and Media Culture, University of Amsterdam, the Netherlands.
  • Richard Ling – School of Communication and Information, Nanyang, Technological University Singapore
  • Karen Ross – School of Arts and Culture, Newcastle University, UK
  • Dhavan V. Shah – School of Journalism and Mass Communication, University of Wisconsin-Madison, USA
  • Gabriel Weimann – Lauder School of Government, Diplomacy & Strategy, Reichman University, Israel