16/05/18

אישור הרכב הוועדה למעקב ובקרה אחרי ביצוע תוכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית ואישור תקנון הוועדה

ביום 16.5.18 דנה ות"ת בהרכב הועדה למעקב ובקרה אחרי ביצוע תוכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית והיא מחליטה לעדכן את החלטתה מיום 27.2.2018  כדלקמן:

ועדת המעקב תהיה מורכבת:

  • מנכ"ל מל"ג/ות"ת – יו"ר – מכח תפקידו
  • 2 חברי ות"ת שלפחות אחד מהם הוא נציג ציבור – מכח כהונתם
  • 2 נציגי ציבור בכירים מתחום הכלכלה
  • סגן הממונה על התקציבים באוצר או מי מטעמו
  • סמנכ"ל תקצוב מל"ג/ות"ת

2 חברי ות"ת ו- 2 נציגי ציבור בכירים מתחום הכלכלה ימונו ע"י ות"ת.