15/08/18

אישור הרכב הוועדה לשיפוט ההצעות לקול הקורא להקמה/שידרוג מרכזי יזמות וחדשנות

ב-15.8.18 דנה ות"ת בהרכב הוועדה לשיפוט ההצעות לקול הקורא להקמה ושידרוג של מרכזי יזמות וחדשנות וזאת בהמשך להחלטתה מיום 28.2.2018 בדבר התכנית לעידוד יזמות וחדשנות באקדמיה, ובמסגרת המהלכים לקידום חדשנות בתכנית הרב-שנתית החדשה (תשע"ז-תשפ"ב), מחליטה ות"ת כדלקמן:

 1. לאשר את הרכב ועדת השיפוט כדלהלן:

מר משה ויגדור, חבר מל"ג    –                                                           יו"ר הועדה

פרופ' יוסי פיינברג, דיקן בי"ס למנע"ס, אוניברסיטת סטנפורד –           חבר

מר צבי האוזר, חבר ות"ת –                                                              חבר

גב' ציפי עוזר-ערמון, מנכ"לית חברת לומניס   –                                   חבר

מר יזהר שי, שותף מנהל, קרן הון-סיכון קיינן פרטנרס –                       חבר

מר ערן דוידי, מנהל פרויקט מרכזי יזמות וחדשנות –                        מרכז הוועדה.

 

 1. תפקידי ועדת השיפוט יהיו כדלקמן:
  • בחינת ההצעות המוגשות בהתאם לעמידתן בתנאי הסף שנקבעו בקול הקורא.
  • הערכת ההצעות המוגשות לפי אמות המידה אשר נקבעו בקול הקורא ואושרו בהחלטת ות"ת מיום 28.2.2018.
  • דירוג ההצעות לפי סדר, בהתאם לניקוד המצטבר של המוסדות בכל אחת מאמות המידה.
  • להמליץ לות"ת על ההצעה/הצעות הזוכה/הזוכות.

 

 1. לאשר את תקנון ועדת השיפוט המופיע בנספח להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.