12/11/13

: אישור הרכב ועדה בודקת לבחינת הבקשה של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני במשפטים (LL.M.) ללא תזה: התמחות במשפט מסחרי גלובלי

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשתו של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני במשפטים (LL.M.) ללא תזה: התמחות במשפט מסחרי גלובלי, כלהלן:

  • פרופ' משה הירש – הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, יו"ר
  • פרופ' איריס קנאור – ביה"ס למשפטים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל
  • ד"ר נלי מונין – ביה"ס למשפטים, המכללה האקדמית צפת