29/05/18

אישור הרכב ועדה בינלאומית לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לקיים תואר שלישי (Ph.D.) במשפטים

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, ניהול, עסקים, משפטים ותוכניות רב תחומיות בנושא שבנדון, והיא החליטה כלהלן:
1. לאשר את שני חברי הוועדה המוצעים:
• פרופ' ראובן אבי יונה, אוניברסיטת מישיגן, יו"ר (תחום התמחות: מיסים)
• Prof. Simon S. Deakin, אוניברסיטת קיימברידג' (תחום התמחות: דיני עבודה ומשפט פרטי)
2. יש למנות חבר ועדה נוסף, רצוי פרופסור מן המניין, בעל ניסיון בהנחיית דוקטורנטים ממוסד ישראלי מחקרי.
בהתאם להחלטת המל"ג בנוגע לנוהל מינוי ועדות/סוקרים, ככל שיימצא חבר ועדה אשר אושר בעבר במל"ג, מינויו יאושר ע"י יו"ר ועדת המשנה התחומית למדעי החברה ובהתאם לפרוצדורה שנקבעה בהחלטה.