21/05/19

אישור הרכב ועדה בינלאומית לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לקיים תוכנית לימודים לתואר שלישי (Ph.D.) בפסיכולוגיה

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ט (21.5.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והיא החליטה לאשר את הרכב הוועדה המוצע לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לקיים תואר שלישי (Ph.D.) בפסיכולוגיה, כלהלן:
• Dr. Morris Moscovitch, Dept. of Psychology, Toronto University – יו"ר הוועדה
• Prof. Jacques P. Barber, Dean Gordon F. Derner School of Psychology, Adelphi University
• פרופ' אמריטוס אבישי הניק, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב