01/12/15

אישור הרכב ועדה בינלאומית להערכת איכות בכלכלה

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (1.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה לאשר את הרכב ועדת ההערכה הבינלאומית בתחום כלכלה.

ההרכב שאושר כלהלן:

  • John Beath, Emeritus, School of Economics and Finance, University of St. Andrews, UK. – Committee Chair
  • Russell Cooper, Department of Economics, Penn State University, USA
  • Martin Eichenbaum, Department of Economics, Northwestern University, USA
  • Oded Galor, Department of Economics, Brown University, USA
  • Zvi Safra, Warwick Business School, University of Warwick, UK
  • Eyal Winter, Department of Economics, Hebrew University of Jerusalem, Israel
  • גב' מריה לוינסון-אור תרכז את הוועדה.