10/01/17

אישור הרכב ועדה בינלאומית להערכת איכות תוכניות לימודים להוראת אנגלית במכללות האקדמיות לחינוך

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

בהתאם לתוכנית הרב שנתית להערכת תחומי לימוד, במהלך שנה"ל תשע"ז ייבדקו תוכניות הלימודים בתחום הוראת האנגלית במכללות האקדמיות לחינוך.

להלן הרכב של ועדת הערכה בינלאומית בתחום זה:

  • Claude Goldenberg, Stanford University – committee chair – expertise: literacy, language, and English education, teacher education
  • Charlene Rivera, George Washington University  – expertise: standards and accountability, policy analysis and program evaluation, teaching reading
  • JoAnn (Jodi) Crandall, University of Maryland – expertise: secondary and tertiary level ESL, including teaching, research, curriculum development, program evaluation, standards development, and teacher training
  • Malatesha Joshi, Texas A&M – expertise: bilingualism and biliteracy, differential diagnosis and intervention of reading and spelling problems, literacy acquisition in different languages (was a member of the Education and STEM international QA committee)
  • Janina Brutt-Griffler, Buffalo University – expertise: understanding of language use in society, educational policy, and higher education
  • Penny Ur, Oranim – expertise: teaching practice of theory
  • Bernard Spolsky (Emeritus), Bar-Ilan University – expertise: sociolinguistics, language policy, educational linguistics, language testing, Jewish languages, applied linguistics, linguistic landscape
  • Hana Wirth-Nesher, Tel-Aviv University – expertise: English and American Studies- language and literature