19/05/15

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) בחינוך לאורח חיים פעיל ובריא

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות  והיא מחליטה כלהלן:

  1. להעביר את בקשתה של המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (Ed.) בחינוך לאורך חיים פעיל ובריא, לבדיקתה של ועדה מקצועית.
  2. לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
  • פרופ' יריב גרבר – החוג לאפידמיולוגיה ולרפואה מונעת, אוניברסיטת תל אביב -יו"ר
  • פרופ' אורנה אפל-בראון – הפקולטה למדעי הרווחה והציבור מאוניברסיטת חיפה
  • פרופ' דנית שחר- המחלקה לבריאות הציבור מאוניברסיטת בן גוריון
  • גב' אפרת שגיא – מרכזת הוועדה