18/11/14

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך תלפיות לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) בחינוך לגיל הרך

בישיבתה ביום כ"ה בחשון תשע"ה (18.11.2014), אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להעביר את בקשתה של מכללת תלפיות לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך לגיל הרך, לבדיקתה של ועדה מקצועית.
  2. לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
  • פרופ' ענת שר – הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה – יו"ר
  • ד"ר יעל דיין – ביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית
  • ד"ר אסתר עדי-יפה – ביה"ס לחינוך באוניברסיטת בר אילן
  • אפרת שגיא – מרכזת הוועדה