14/08/18

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית אחוה לקבל הסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה במינהל מערכות חינוך

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. למנות ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך אחוה לקבל הסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה במינהל מערכות חינוך.
  2. לאשר את הרכב הוועדה הבא:
  • פרופ' אדם ניר – ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים – יו"ר
  • פרופ' דורית טובין – המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון
  • פרופ' חן שכטר – ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן