18/08/20

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך "אורנים" לפתוח תוכנית לימודים לתואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) עם תזה למסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון  והיא החליטה כלהלן:

  1. להקים ועדה לבדיקת בקשת "אורנים" – המכללה האקדמית לחינוך לפתוח תוכנית לימודים תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach.) עם תזה למסלול העל יסודי (ז'-י') .
  2. לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
  • פרופ' אביבה קליגר, יו"ר – ראש היחידה ללימודי מוסמך בהוראה, המכללה האקדמית בית ברל
  • פרופ' אדם ניר – בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית

פרופ' ירון להבי – ראש הרשות למחקר והערכה, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין