16/10/18

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של מכללת אמונה-אפרתה, מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך לקבל הסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בזיכרון, מורשת ישראל וחינוך

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018)  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. למנות ועדה לבדיקת בקשתה של אמונה-אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך לקבל הסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בזיכרון, מורשת ישראל וחינוך.
  2. לאשר את הרכב הוועדה הבא:
  • פרופ' מעוז עזריהו, המחלקה לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה, אוניברסיטת חיפה – יו"ר
  • פרופ' גיא מירון – המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה (אושר בעבר במל"ג)
  • ד"ר יעקב דויטש – החוג להיסטוריה, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין