19/05/15

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של מכללת האקדמית לחינוך תלפיות לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) באנגלית כשפה בינלאומית

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות  והיא מחליטה כלהלן:

  1. להעביר את בקשתה של מכללת תלפיות לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) באנגלית כשפה בינלאומית, לבדיקתה של ועדה מקצועית.
  2. לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
  • פרופ' עפרה ענבר – ביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל אביב – יו"ר
  • פרופ' יעל זיו – החוג לבלשנות באוניברסיטה העברית
  • פרופ' עירית קופפרברג – החוג לחינוך לשוני במכללת לוינסקי לחינוך
  • גב' אפרת שגיא – מרכזת הוועדה