23/06/20

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של מכללת לוינסקי לחינוך לקבל הסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך מוסיקלי

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה  התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להקים ועדה לבדיקת בקשתה של מכללת לוינסקי לחינוך לקבל הסמכה להעניק תואר שני (Ed.) עם תזה בחינוך מוסיקלי.
  2. לאשר את הרכב הוועדה להלן:
  • פרופ' יהודית כהן – החוג למוסיקה, אוניברסיטת תל אביב -יו"ר
  • פרופ' איתן אגמון – המחלקה למוסיקה, אוניברסיטת בר אילן
  • פרופ' ליאורה ברסלר – המכללה לחינוך של אוניברסיטת אילינוי