18/08/20

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתו של המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.Des) ללא תזה בעיצוב, סביבה וחינוך

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. למנות ועדה לבדיקת בקשתו של המרכז האקדמי ויצו-חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בעיצוב, סביבה וחינוך.
  2. לאשר את הרכב הוועדה הבא:
  • פרופ' דפנה פישר-גבירצמן – הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון – יו"ר
  • פרופ' דוד פסיג – בר אילן – טכנולוגיות תקשורת המידע בחינוך, אוניברסיטת בר אילן

ד"ר אמנון גלסנר – תחום טכנולוגיות מידע, חדשנות פדגוגית וחשיבה יצירתית