18/08/20

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתו של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לקבל הסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך סביבתי

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. למנות ועדה לבדיקת בקשתה של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לקבל הסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך סביבתי.
  2. לאשר את הרכב הוועדה הבא:

פרופ' אלון אנגרט – החוג למדעי הסביבה – האוניברסיטה העברית – יו"ר

פרופ' תמר קיסר – החוג לביולוגיה וסביבה – אוניברסיטת חיפה

ד"ר תמיר קליין – המחלקה למדעי הצמח והסביבה – מכון ויצמן למדע