03/03/15

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת תל-אביב לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בלימודי אמריקה הלטינית וחצי האי האיברי

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להקים ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת תל אביב, לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בלימודי אמריקה הלטינית וחצי האי האיברי.
  2. דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בוועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי הות"ת הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
  3. להלן הרכב הוועדה שאושר:
  • פרופ' רות פיין – החוג ללימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים, האוניברסיטה העברית – יו"ר
  • פרופ' משה אורפלי – המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר אילן
  • פרופ' עמוס מגד – החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת חיפה
  • גב' דבורה קליין – מרכזת הוועדה מטעם המל"ג