28/06/16

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת בר אילן לפתוח תוכנית לימודים – לתואר שני עם וללא תזה (M.Sc./M.A.) בגרונטולוגיה: מדעי הזקנה

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה להעביר את בקשת אוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני עם וללא תזה (M.Sc./M.A.) בגרונטולוגיה: מדעי הזקנה, לבדיקת הוועדה בהרכב שלהלן:

  • פרופ' ישראל דורון, ראש החוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה – יו"ר
  • פרופ' אברהם רזניק, הפקולטה לרפואה בטכניון
  • פרופ' אסתר לקוביץ', החוג לגרונטולוגיה, באוניברסיטת בן גוריון בנגב