20/03/18

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת בר-אילן להארכת הסמכה להעניק תואר דוקטור ברפואה M.D. בפקולטה לרפואה בצפת

בישיבתה ביום ד' בניסן  תשע"ח (20.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה והנדסה בדבר אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת בר אילן להארכת הסמכה להעניק תואר דוקטור ברפואה M.D. בפקולטה לרפואה בצפת והיא החליטה לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:

  • פרופ' ערן לייטרסדורף – הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים, יו"ר
  • פרופ' חיים ביטרמן – הפקולטה לרפואה, הטכניון, מנכ"ל בית החולים אסותא אשדוד
  • פרופ' שאול סופר – הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  • פרופ' יואל יערי – הפקולטה לרפואה, בית הספר לנוירוביולוגיה רפואית, האוניברסיטה העברית בירושלים