23/06/20

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לפתוח תוכנית לימודים ארבע-שנתית ללימודי רפואה (M.D.)

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא הרכב הוועדה המוצע לבדיקת בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לפתוח תוכנית לימודים ארבע  שנתית ללימודי רפואה (M.D.), והיא מחליטה לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:

  • פרופ' רן טור-כספא – לשעבר דיקן הפקולטה לרפואה בצפת, אוניברסיטת בר אילן – יו"ר
  • פרופ' חיים ביטרמן – הפקולטה לרפואה, הטכניון
  • פרופ' לאונרד לייבוביץ – הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב